MSAB i siffror

Skärmklipp1

Data per aktie

Skärmklipp2

Definitioner

Marknadsvärde aktier
Det totala marknadsvärdet på aktieinnehav baseras på den sista köpkursen per balansdagen.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minus med likvida medel och kortfristiga placeringar.

Nettoskuld i % av totala tillgångar
Koncernens nettoskuld dividerat med totala tillgångar.

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antalet aktier för året.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Substansvärde
Värdet på bolagets tillgångar med avdrag för bolagets skulder och eventuella minoritetsintressen. För mer information se fliken Substansvärde »

Substansvärde per aktie
Substansvärdet per balansdagen dividerat med antal utestående aktier per balansdagen.

Direktavkastning
Utdelning per aktie dividerat med aktiekursen vid årets slut.

Utdelning i % av erhållna ordinarie utdelningar
Utdelningen till MSABs aktieägare för innevarande år dividerat med erhållna ordinarie utdelningar från innehaven för föregående år.