Melker Schörling AB

Start Bolagsstyrning Styrelse & ledning Ersättning till ledning

Ersättning till ledning

Styrelsen beslutar om lön och annan ersättning till VD:n.

Allmänna principer för ersättning till verkställande direktören

MSAB har som policy att betala en marknadsmässig och konkurrenskraftig lön till verkställande direktören.

Anställningsvillkor för verkställande direktören

Ersättning till VD utgår i form av fast lön, pensionsförmåner samt tjänstebilsförmån. Under 2015 uppgick den fasta delen till 5,8 Mkr. Därutöver avsattes 2,1 Mkr för pension. Bonus utgår ej. Uppsägningstiden är 6 månader vid uppsägning från VDs sida och 24 månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. VD har rätt till avgångsverderlag motsvarande 18 månadslöner för det fall röstmajoriteten i MSAB flyttas utanför familjen Schörling.

Optionsavtal

MSAB har ej något utestående optionsavtal. Melker Schörling har genom helägt bolag ställt ut en köpoption till Ulrik Svensson som löstes in under 2011. 

Incitamentsprogram

MSAB har ej infört något incitamentsprogram.