Melker Schörling AB

Valberedning

Valberedningen är ett organ som inrättats med uppgift att förbereda val av ledamöter till styrelsen och val av styrelsens ordförande, att lägga fram förslag till arvoden till styrelsen och andra hänförliga ärenden inför den kommande årsstämman. Dessutom skall valberedningen inför sådan årsstämma där val av revisorer skall äga rum, efter samråd med styrelsen och, i förekommande fall, revisionsutskottet, förbereda val av revisorer och beslut om arvoden till revisorerna samt därtill hörande frågor.

Vid bolagsstämman den 23 maj 2016 beslutades att inför årsstämman 2017 inrätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Vid stämman valdes Mikael Ekdahl, Henrik Didner (Monesi Förvaltnings AB) och Jonas Strandberg (SEB fonder). Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Vidare beslutade stämman att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2017, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Stämman beslutade vidare att valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2017 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Enligt Koden skall styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot inte vara ordförande i valberedningen. Mikael Ekdahl har emellertid ansetts lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare. Detta har motiverat utseendet av honom som ordförande för valberedningen.

Valberedningen kan kontaktas via valberedningen@melkerschorlingab.se
Förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 bör inkomma till valberedningen i god tid inför stämmosäsongen så att de kan förbereda sitt arbete (sista datum är i februari 2017).