Årsstämma 2015

Vid årsstämman den 21 maj 2015 beslutades bl.a. att:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 2,65 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2014. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 25 maj 2015 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB med start den 28 maj 2015.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Arvid Gierow, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling och Carl Bek-Nielsen till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande. Arvode bestämdes till att utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Förlängning av inlösenförbehåll och ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att förlänga tidsperioden för inlösenförbehållet i bolagsordningen till 2026 samt att ändra bolagsordningens lydelse avseende förfarandet för bestämmande av värdet för bolagets innehav av aktier och andelar som ej är upptagna till handel på handelsplats vid inlösen.

Substansvärde
I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde efter börsens stängning per den 20 maj uppgick till 468 kronor per aktie, en ökning om 28 % sedan årsskiftet samtidigt som Stockholmsbörsen har stigit med 14 %.

pdfProtokoll årsstämma 2015

pdfÅrsstämmopresentation 2015