Melker Schörling AB

Start Bolagsstyrning Årsstämma Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

MSABs årsstämma hålls tisdagen den 23 maj 2017 klockan 16:00 på Norra Latin (Stockholm City Conference Centre) vid Norra Bantorget i Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall: dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per onsdagen den 17 maj 2017; dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast kl 16:00 onsdagen den 17 maj 2017. Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 17 maj 2017 kl 16:00.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2017. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 17 maj 2017, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Postadress: MSAB, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm

E-mailadress: ir@melkerschorlingab.se

Telefonnummer: 08 - 407 36 60

 

Dokument till årsstämman

pdfKallelse till årsstämma i Melker Schörling AB

pdfBeslutsförslag

pdfValberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

pdfStyrelsens rekommendation till val av revisorer

pdfRedovisning av styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

pdfRevisorns yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

pdfFullmaktsformulär